KOÇLUK ETİK KURALLARI

Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı bir eğitim almış her koç, aşağıdaki etik kurallar konusunda bilgili ve bilinçlidir.

Bölüm Bir : KOÇLUK TANIMI

Kısım1 : Tanımlar

Koçluk: Koçluk, danışanların kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır .

Profesyonel bir koçluk ilişkisi: Koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir iş anlaşması yapılır.

ICF Profesyonel Koçu: ICF Profesyonel Koçu ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı da kabul eder ve ICF Etik Kurallarına olan sorumluluğuna and içer.

Koçluk ilişkisindeki rolleri netleştirirken danışan ile sponsor arasındaki ayrımı da belirtmek gerekir. Çoğunlukla danışan ve sponsor aynı kişilerdir ve bu yüzden danışan olarak adlandırılır. Buna rağmen, tanımlama amacıyla ICF bu rolleri aşağıdaki gibi tanımlar:

Danışan: Koçluk hizmeti verilen kişidir.

Sponsor: Ödemeyi yapan ve/veya Koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, yapan kurum ve onun temsilcileridir.

Tüm durumlarda, koçluk bağlantı sözleşmelerinde veya anlaşmalarında hem danışanın, hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumlulukları, bunlar aynı kişi değilse açıkça belirlenmelidir.

Bölüm İki: ICF ETİK DAVRANIŞ STANDARTLARI

Giriş: ICF Profesyonel Koçları koçluk mesleğine olumlu şekilde yansıyacak tarzda kendilerine yön vermeye isteklidirler; değişik koçluk yaklaşımlarına karşı saygılıdırlar ve geçerli kanunlarla ve kurallarla bağlı olduklarını kabul ederler.

Kısım 1: Genel Anlamda Profesyonel Davranış

Bir koç olarak;

1. Bilerek, bir koç olarak sunduklarım konusunda doğru olmayan veya yanıltıcı herhangi bir kamu açıklaması yapmayacağım veya herhangi bir yazılı belgede koçluk mesleğine veya kendi yeterliliklerime veya ICF’e ilişkin asılsız iddialarda bulunmayacağım.

2. Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF yeterliliklerimi tam olarak belirteceğim.

3. Diğerlerinin çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir edeceğim ve bunları kendimin olarak takdim etmeyeceğim. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalarla karşı karşıya getireceğini anlıyorum.

4. Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konuları tanımaya gayret edeceğim. Gerçekler ve durumlar gerektirdiği takdirde derhal profesyonel destek isteyeceğim, ve koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almanın veya tamamen sona erdirmenin uygun olup olmayacağını da içeren gerekli aksiyona karar vereceğim.

5. Bütün koçluk eğitimlerimde, koç mentorluğunda ve koç gözetim etkinliklerinde ICF Etik Kurallarına uygun olarak davranacağım

6. Araştırmalarımı yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ile konuya ilişkin geçerli yol gösterici kılavuzlar içerisinde yapacak ve raporlayacağım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile, ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin geçerli kanunları ile uyumlu olacak tarzda gerçekleştirilecektir.

7. Koçluk görevim süresince yaratılan tüm kayıtları gizlilik, güvenlik ve özellik ilkelerini destekleyecek ve geçerli yasalar ve anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde koruyacağım, saklayacağım ve yok edeceğim.

8. ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanacağım.

Kısım 2: Çıkar Çatışmaları

Bir koç olarak;

9. Çıkar çatışmalarından, potansiyel çıkar çatışmalarından kaçınmaya çalışacağım, ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa edeceğim. Bu tür bir çatışma ortaya çıkarsa da kendimi ayırmayı önereceğim.

10. Danışanımın verdiği referanslar nedeni ile üçüncü kişilere ödemeyi veya üçüncü kişilerden almayı beklediğim bedeller konusunda danışanımı ve onun sponsorunu bilgilendireceğim.

11. Hizmet, mal ve para dışı ödüllerle takası, sadece koçluk ilişkimi bozmadığı takdirde yapacağım.

12. Koç–danışan ilişkisinden anlaşma veya sözleşmede kararlaştırılmış ödeme şekli dışında, bilerek hiçbir kişisel, profesyonel veya maddi avantaj veya çıkar sağlamayacağım.

Kısım 3: Danışanlara karşı Profesyonel Davranış

Bir koç olarak;

13. Danışanımın veya sponsorun koçluk sürecinden veya koç olarak benden alacakları konusunda bilerek yanıltıcı olmayacağım veya asılsız iddialarda bulunmayacağım.

14. Muhtemel danışanlarıma ve sponsorlarına yanıltıcı ve asılsız olduğunu bildiğim veya olduğuna inandığım bilgiyi vermeyeceğim.

15. Danışanlarım ve sponsor(lar)la açık, anlaşmalar veya sözleşmeler yapacağım. Profesyonel koçluk ilişkileri çerçevesinde yapılmış her anlaşmaya veya sözleşmeye uyacağım.

16. Danışanıma ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde, koçluğun mahiyetini, gizliliğin mahiyeti ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını iyice açıklayacağım ve bunları anlamalarını sağlamaya gayret edeceğim.

17. Danışanlarım ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziki teması düzenleyecek net, uygun ve kültürel duyarlılığa sahip sınırları belirlemekle sorumlu olacağım.

18. Mevcut danışanlarım ve sponsorların herhangi biri ile cinsi yakınlığa girmeyeceğim.

19. Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında danışanın koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyacağım. Danışanın koçluk ilişkimizden artık yarar sağlamadığının belirtileri için tetikte olacağım

20. Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, danışanı veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendireceğim.

21. Gerektiğinde veya uygun olduğunda danışanıma başka profesyonellerin hizmetini almaları konusunda tavsiyede bulunacağım.

Kısım 4: Gizlilik / Özellik

Bir koç olarak;

22. Tüm danışan ve sponsor bilgileri ile ilgili en üst düzeyde gizlilik sağlayacağım. Yasalarla gerekli kılınmadıkça, diğer bir kişiye bu bilgileri vermeden açık bir anlaşma veya sözleşme yapacağım.

23. Koç, danışan ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde değiş tokuş edileceği konusunda açık bir anlaşma yapacağım.

24. Öğrenci koçların eğitimcisi konumundayken, öğrencileri gizlilik politikaları konusunda aydınlatacağım

25. Danışanlarıma ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde yönettiğim ücretli veya gönüllü yardımcı koçların ve diğer kişilerin ICF Etik Kuralları Bölüm İki, Kısım 4: Gizlilik/Özellik standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalacaklarına dair açık anlaşmalar veya sözleşmeler yapacağım.

Bölüm Üç: ICF Etik Andı

ICF Profesyonel Koçu olarak, danışanlarıma ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamda topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum. ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum.

Eğer bu Etik Andı veya ICF Etik Kurallarının herhangi maddesini ihlal edersem, ICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı sorumluluğumun, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.

* ICF Etik ve Standartlar Komitesi tarafından 30 Ekim 2008’de kabul edilmiştir.

* ICF Yönetim Kurulu tarafından 18 Aralık 2008’de kabul edilmiştir

Harita

İLETİŞİM

T: 0212 274 51 21 / M:0531 407 3030 / E: bilgi@filizdemirbag.com

Bağlantılarım

Sosyal Medya